2023-04-05 04:00Pressmeddelande

Visuella kreatörer oroliga för AI visar ny enkätundersökning

AI the Art –bot. Illustration: Elin Molander.AI the Art –bot. Illustration: Elin Molander.

AI kommer att påverka statusen, möjligheterna att ta betalt och försämra upphovsrätten. Det tror de visuella kreatörer som svarat på Svenska Tecknares enkät om hur de ser på Artificiell Intelligens (AI) utveckling inom den kreativa sektorn. Men det finns en lösning.

På en kort tid har AI förändrat marknaden för kreativt skapande. Svenska Tecknare, en facklig förening för illustratörer, grafiska formgivare och andra visuella kreatörer har sammanställt svar från en enkätundersökning gjord bland visuella kreatörer under mars 2023.

Bland de 370 yrkesutövande som svarade på undersökningen uppger mer än hälften att utvecklingen inom AI kommer att påverka yrkesrollen mer eller mindre negativt. 60 procent anser att AI utvecklingen kommer att påverka möjligheten att ta betalt inom yrket negativt och 64 procent tror att statusen inom yrkeskåren kommer att försämras. En majoritet tror även att upphovsrätten kommer att bli lidande och att det kommer bli svårare att behålla och få arbete inom sitt yrke. Fler svarar att de upplever AI som ett hot, än en möjlighet.

– Det är en klart övervägande dyster bild som visuella kreatörer målar upp när de får tycka till om hur AI kan komma att påverka deras yrke, säger Josefine Engström, ordförande för Svenska Tecknare.

Tänkbar lösning att betala för tidigare verk
Närmare 90 procent uppger att deras verk finns att hitta genom sökmotorer på nätet. Bilder på nätet är en viktig källa till hur AI-verktygen tränats upp. Över 70 procent av de som svarade på undersökningen säger att de är negativa till att AI-verktyg tränas upp med hjälp av deras bilder utan deras medgivande. Men fler ställer sig positiva till det om de skulle få betalt för att deras bilder används.

– Betydligt fler är positiva till att deras bilder används om de själva gett sitt godkännande och får betalt. Här tror vi att en del av lösningen på de etiska utmaningarna med AI kan finnas, säger Josefine Engström.

Många vill lära sig mer om AI
Samtidigt som många upplever AI som ett hot är det också en hel del som ser möjligheter med den nya tekniken. ”Att ha AI-motorer i program gör mitt jobb som animatör lättare”, ”Jag ser fördelar med att använda AI som skissverktyg” och ”En fördel kan vara att det är möjligt att snabbt generera verk baserade på mitt eget manér” är åsikter som uttrycks bland frisvaren i undersökningen.

Enkätundersökningen visar även att visuella kreatörer upplever att AI är här för att stanna och att många vill lära sig mer om hur man använder verktygen. De flesta tror att AI kommer att göra så att de behöver anpassa sitt arbete i framtiden.

– Ny teknik upplevs ofta som hot, innan man har kunskap om eller har reglerat tekniken. Med det sagt har AI förmågor utöver alla tidigare tekniska lösningar. Det positiva är ändå att vi ser ett ökat intresse för bildskapande och att det sätter ljuset på upphovsrätten som vi behöver stärkas så att vi kan få nya förmågor att våga satsa på ett yrke som visuell kreatör, säger Josefine Engström.

Den 19 april arrangerar Svenska Tecknare tillsammans med Författarförbundet, Sveriges Fotografers Förbund, Konstnärernas Riksorganisation och Läromedelsförfattarna seminariet AI – Hot och möjligheter. Vill du ha en pressplats? Kontakta hanna@svenskatecknare.se.

Om undersökningen:
Svenska Tecknare genomförde en enkätundersökning om hur AI påverkar yrkesverksamma visuella kreatörer. Undersökningen fanns tillgänglig under två veckor i februari – mars 2023 på Svenska Tecknares webbplats och marknadsfördes i sociala medier. 371 yrkesverksamma visuella kreatörer svarade på enkäten. Bland dem angav 58 procent att de arbetade som illustratör och 38 procent som grafisk formgivare. Majoriteten var mellan 31 och 50 år och 50 procent var medlemmar i Svenska Tecknare.Om Svenska Tecknare

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar och strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet. Svenska Tecknare har runt 1600 medlemmar.


Kontaktpersoner

Jenny Gustafsson
Kommunikatör
Jenny Gustafsson
Josefine Engström
Ordförande
Josefine Engström
Sandra Nolgren
Verksamhetsledare
Sandra Nolgren